آدرس:  کرمانشاه، خیابان مصوری، کوی دبیراعظم، مجتمع آموزشی آبانگاه

تلفن: ۳۷۲۷۵۵۵۹ ۰۸۳